Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika aitab meie veebipõhiste teenuste kasutajal („teie” või „Kasutaja”) aru saada, milliseid isikuandmeid ja muud teavet Atria  Eesti AS („Atria”) oma veebipõhiseid teenuseid pakkudes kogub ja kuidas neid andmeid töödeldakse. Atria Eesti AS omab kaubamärke Maks&Moorits ja Wõro. Privaatsuspoliitika on osa Atria veebipõhiste teenuste kasutustingimustest, millega saate tutvuda veebilehel www.atria.ee . Privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõikide Atria veebipõhiste teenuste kasutamisele. Kui veebipõhiste teenuste kasutaja ei nõustu käesoleva Privaatsuspoliitikaga või Atria veebipõhiste teenuste kasutustingimustega, ei tohi ta veebipõhiseid teenuseid kasutada.

„Isikuandmete” all mõeldakse andmeid, mille põhjal on võimalik Kasutajat tuvastada. Atria võib koguda ka mitteisiklikke andmeid, mille põhjal isikut tuvastada ei saa. Samuti võib Atria luua selliseid mitteisiklikke andmeid, eemaldades selle osa isikuandmetest, mille põhjal on võimalik antud isikut tuvastada.

Isikuandmete töötlemine

Atria kogub vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud käesolevas Privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide saavutamiseks. Atria kogub veebipõhiste teenuste kasutamisest tulenevaid logiandmeid.

Atria võib kasutada isikuandmeid:

 • veebipõhiste teenuste kasutamiseks;
 • veebipõhiste teenuste haldamiseks ja arendamiseks;
 • veebipõhiste teenuste kasutamise statistika koostamiseks;
 • kontakteerumiseks veebipõhiste teenuste kasutajatega;
 • turustus- ja reklaamimaterjalide Kasutajale saatmiseks;
 • muude Atria toodete ja teenuste arendamiseks;
 • veebipõhiste teenuste ning muude Atria toodete ja teenuste turu- või muude uuringute ja raportite jaoks;
 • Kasutajate analüüsimiseks, et pakkuda neile sobivamat teenust ja sisu;
 • automaatseks otsustamiseks.

Atria kohustub täitma ELi andmekaitsemäärust ((EL) 2016/679), Eesti andmekaitseseadust ja teisi ettevõtte tegevusele kohaldatavaid seadusi ning muid isikuandmete töötlemist käsitlevaid määrusi ja õigusakte ning töötlema isikuandmeid vastavalt teabehalduse ja andmetöötluse heale tavale. Atria töötajad on kohustatud hoidma kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.

Andmeid kasutatakse veebilehe kasutamisest, Atria õigustatud huvidest, Kasutaja selgesõnalisest nõusolekust või kliendisuhtest lähtuvalt.

Veebipõhiste teenuste arendamiseks võib Atria kasutada kolmandate isikute pakutavaid vahendeid, nagu Google Analytics.

Andmete avaldamine, edastamine või kustutamine

Atria ei avalda oma veebipõhistes teenustes Kasutajate isikuandmeid. Veebipõhiste teenuste kasutaja võib veebipõhiseid teenuseid kasutades oma isikuandmed ise avalikustada, näiteks veebipõhistes teenustes kommenteerides või kasutades oma nime veebipõhiste teenuste kasutajatunnuse/kasutajanimena. Atria ei vastuta selliste andmete kaitsmise eest, mille Kasutaja on ise veebipõhist teenust kasutades avalikustanud.

Atria ei edasta teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta turustuse, turu-uuringute, küsitluste või andmebaaside koostamise eesmärgil kolmandatele isikutele. Isikuandmeid võidakse kasutada suunatud reklaamiks veebipõhiste teenuste osutamise raames ja muul sarnasel eesmärgil ning teie loal ka Atria teenuste ja toode turustamiseks e-posti teel.

Atria võib kasutada salvestatud andmete töötlemiseks vajalike tehniliste lahenduste ja teenuste hankimiseks väliseid teenusepakkujaid ning kasutada salvestatud andmete avamiseks spetsiaalset tehnilist kasutajaliidest. Isikuandmeid võidakse jagada selliste teenusepakkujate ja kolmandate isikutega selles ulatuses, nagu on vajalik võrguteenuste hooldamiseks, arendamiseks ja pakkumiseks. Atria võib kasutada ka kolmandate isikute pakutavaid teenuseid, nagu e-posti teenused, krediitkaarditeenused, andmeanalüüsi- ja äriühingute andmete pakkumise teenused. Atria jagab isikuandmeid eeltoodud kolmandatele isikutele vaid selles ulatuses, mis on vajalik nende teenuste pakkumiseks. Atria ei vastuta nende kolmandate isikute tegevuse või rikkumiste eest.

Atria võib jagada mitteisiklikke andmeid (nagu anonüümsed andmed Kasutaja kohta, veebipõhiste teenusteni juhatanud saitide aadressid ja veebipõhisest teenustest väljumiseks kasutatud aadress, platvormitüübid, veebiteenuste kasutamine nagu linkidel, ikoonidel või piltidel klõpsimine jne) kolmandatele isikutele, aitamaks neil teatud sisude kasutusviisidest aru saada. Erandjuhtudel võib isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada olukordades, mille puhul kehtiv seadus või määrus või mõni muu ametiasutuses välja antud korraldus seda nõuab või veebipõhiste teenuste kasutustingimuste täitmise jälgimiseks ja tagamiseks ning veebipõhiste teenuste ohutuse tagamiseks.

Atria võib avaldada isikuandmeid seoses võimaliku tehingu või vara omandamisega, kus Atria või selle üksus või osa neist müüakse andmete saajale.

Reeglina ei tohi isikuandmeid edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, tagatakse isikuandmete töötlemise turvalisus ja asjakohasus lepinguga, kus on ära toodud andmekaitsemäärusele vastavad Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused, või teisi asjaomaseid kaitsemeetmeid kohaldades.

Atria ei vastuta kolmandate isikute tegevuse (kaasa arvatud inimesed, ettevõtted ja teenused), kolmandate isikute veebilehtede sisu, Kasutaja poolt kolmandatele isikutele antud teabe kasutamise või muude toodete või teenuste eest, mida kolmandad isikud võivad pakkuda isegi siis, kui selline teenus on seotud Atria veebipõhiste teenustega, nagu näiteks sotsiaalmeedia sõnumiteenused.

Säilitame Kasutaja isikuandmeid vaid seni, kuni neid on vaja käesolevas Privaatsuspoliitikas määratletud kasutuseesmärgi saavutamiseks. Lisaks võidakse teatud andmeid säilitada kauem, kui see on vajalik seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks.

TÖÖTAJATE PRIVAATSUSTINGIMUSED

VASTUTAVA TÖÖTLEJA  KONTAKTANDMED

Atria Eesti AS
Metsa 19
Valga

Lisateabe saamiseks privaatsuse ja isikuandmete töötlemise kohta võtke meiega ühendust aadressil info.estonia@atria.com

MILLE JAOKS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME JA MIKS?

Teie isikuandmete  töötlemise  vajadus tuleneb Teie ja ettevõtte vahelisest töösuhtest. Teie isikuandmete töötlemisel täidame ja arvestame tööandjana kõiki meie õigusaktides sätestatud õigusi ja kohustusi.

Teie isikuandmeid kogutakse ja Teie andmeid sisaldavaid tööalaseid andmekogusid luuakse värbamisprotsessis, töösuhte loomisel, töösuhte ajal ja  töösuhte  lõppedes.

MILLISEID ISIKUANDMEID ja TEAVET ME KOGUME?

Töödeldavateks isikuandmeteks on nimi, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, andmed hariduse kohta, andmed varasema töökogemuse kohta, keelteoskus, eluloo kirjeldus, ametioskused, muud andmed tööle kandideerimise kohta ja kõik muud edastatud andmed.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID HALDAME JA KAITSEME?

Teie andmeid töötlevad tööandja poolt määratud isikud (volitatud töötlejad), kes kasutavad Teie andmeid ainult õigusaktides sätestatud viisil ja ulatuses ja/või ettevõtte juhtimissüsteemide nõuete täitmiseks.

Teie isikuandmeid ja muud Teie kohta kogutud teavet käsitletakse parima võimaliku hoolega. Kolmandatele isikutele (s.h. ametiasutustele, kindlustus- ja pensionifirmadele, pankadele, ametiühingutele, EÜ-le; teenust osutavate kolmandate osapoolte töövõtjatele vms) võimaldatakse ligipääs Teie andmetele ainult vajalikel juhtudel ja vajalikus ulatuses ning Teie nõusolekul või taotluse alusel.

Kui õigusaktides ei ole sätestatud Teie andmete edastamise kohustust ning selline vajadus ei tulene ettevõtte igapäevatöö vältimatust korraldamisest, küsib tööandja alati eelnevalt Teie nõusolekut.

Kõik meie partnerid, kellel võib olla ligipääs Teie andmetele, kinnitavad meile valmisolekut täita ELi andmekaitse määruse (GDPR), Isikuandmete kaitse seaduse (IKS) ja teiste õigusaktide nõudeid.

Atria Eesti infoturvet juhitakse kooskõlas Atria Grupi isikuandmete töötlemise poliitikaga. Kogu isiklik teave on parimal võimalikul moel kaitstud loata juurdepääsu ning tahtmatu või ebaseadusliku töötlemise eest.

Atria Grupi isikuandmete töötlemise poliitikat kohaldatakse kõigis Atria Eesti infovahendite ja andmekogudega seotud protsessides. See kehtib Atria Eesti töötajate, partnerite ja klientide andmetöötlusele ning kui tekib vastuolu Atria Eesti isikuandmete töötlemise reeglite ja Atria Grupi isikuandmete töötlemise poliitika vahel, kohaldatakse viimast.

Atria Eesti süsteemide ja protsesside turvalisus on kõrgel tasemel ning on parimal võimalikul moel kaitstud sissemurdmise ja teenusetõkestamise rünnakute eest.

Alates 25. maist 2018 järgime isikuandmete kogumisel ja töötlemisel ELi andmekaitse üldmääruse (GDPR) nõudeid. Juurdepääsu isikuandmetele jälgitakse kooskõlas õigusaktidega ja vastavalt headele tavadele.

Teie andmeid ei edastata väljaspool ELi ega Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud ettevõtte aadressiraamatu teave meie grupi ettevõttele.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Säilitame Teie isikuandmeid ja muud töösuhte ajal kogutud isiklikku teavet vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Andmete säilitamise tähtajad on sätestatud õigusaktides ja/või ettevõtte asjaajamisreeglites. Ettevõte võib säilitada Teie andmeid kauem, kui õigusaktid seda nõuavad vaid juhul, kui on olemas õigustatud põhjused teabe säilitamiseks.

Teie õigused andmesubjektina:

Teil on õigus:

 • Saada mõistliku aja jooksul vastava nõude esitamisest ligipääs Teie enda isiklikele andmetele ja muule Teie kohta kogutud teabele ja saada elektrooniline või paberkandjal koopia teie kohta kogutud isikuandmetest või muust teabest
 • Nõuda põhjendatud juhtudel Teie isikuandmete parandamist;
 • nõuda Teie kohta kogutud teabe, s.h. isikuandmete kustutamist kui selle teabe säilitamiseks õigusaktidega sätestatud tähtaeg on möödunud ning ettevõttel puudub mõjuv põhjus teabe edasiseks säilitamiseks
 • Nõuda mõjuval põhjusel Teie isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete töötlemise keelamist. Tööandja nõudmisel peate avaldama ning tõendama nõude aluse.
 • Põhjendatud juhtudel nõuda isikuandmete ülekandmist teise süsteemi

Oma  õiguste realiseerimiseks kontakteeruge tööandjaga e-postiaadressil  info.estonia@atria.com.

Kui märkate isikuandmete töötlemisel puudusi, on Teil õigus pöörduda viivitamatult tööandja poole ning nõuda rikkumise kõrvaldamist. Kui tööandja mõistliku aja jooksul rikkumist ei kõrvalda, siis võite esitada Andmekaitseinspektsioonile kaebuse aadressil info@aki.ee.